indymedia open publishing page (translation)

Enter your translation below:

 
Language you are translating into
if "other", enter the language here
 
Your name
 
Title Szczyt w Meksyku
 
Subtitle 3
 
Description <p>
W dniach 28-29 maja w Guadelajarze
(stan Jalisco, Meksyk), odby��o si�� spotkanie 58
przyw&oacute;dc&oacute;w
pa��stw UE oraz Ameryki Po��udniowej i Karaib&oacute;w. Szczyt
dotyczy�� zacie��nienia wsp&oacute;��pracy i zniesienia barier
celnych. Spotkanie zako��czy��o si�� porozumieniem miedzy UE a grup��
Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj) o zniesieniu
barier celnych i podpisaniu traktatu o wolnym handlu prawdopodobnie
ju�� w pa��dzierniku. Oficjalne media nie przedstawi��y prawie
��adnych informacji na temat tych wydarze��.<br>
</p>
 
Article Text
 
HTML or plain text?
 

Please press submit only once!